ECR Sweden Forum '09

ecr_sweden_09The art to meet tomorrow's consumer (October 7, '09)

The importance of collaboration in the industry for increased consumer benefits/ Vikten av samarbete i branschen för ökad konsumentnytta

Anders Svensson, President ICA Sweden/ VD ICA Sverige

News from ECR Sweden/ Nytt från ECR Sverige

Mats Hvalgren

Major changes to the ECR-Time Window - What have we already done and what we can do in the future to improve the deployment process?/ Stora förändringar i ECR-Tidsfönster - Vad har vi redan gjort och vad kan vi göra framöver för att förbättra lanseringsprocessen?

Niclas God, Axfood & Andreas Millbourn, Kraft Foods

More effective collaboration with suppliers, contractors - how can providers shorten the lead times against the packing and raw material suppliers?/ Effektivare samarbete med leverantörernas leverantörer - Hur kan leverantörerna korta sina ledtider gentemot förpacknings-  och råvaruleverantörer?

Christina Wergens, Carlsberg Sweden

ECRs Packaging Guide into practice/ ECRs Förpackningsguide i praktiken

Unn Hertzberg, ICA Sweden

Driver crisis presented a new consumer and buying behavior?/ Driver krisen fram ett nytt konsument- och köpbeteende?

Bo Ekström, The Nielsen Company

The way to fewer and greener miles - a toolkit for sustainable  transport/ Vägen till färre och grönare mil – en verktygslåda för hållbara transporter

• ECR Europe's Roadmap in Swedish/ ECR Europes Roadmap på svenska

• Practical tools to get to work/ Praktiska verktyg för att komma igång med arbetet

• Swedish experience from Unilever, Lantmännen and Leaf/ Svenska erfarenheter från Unilever, Lantmännen och Leaf

Johan Johnsson, BergendahlsGruppen

End-of-the shelf - we give the consumer what she wants when she wants it? GruppenSlut-i-hyllan – ger vi konsumenten det hon vill ha när hon vill ha det?

• Results of measurements are presented/ Resultat av mätningar presenteras

• How do we proceed? Hur går vi vidare?

Jens Ohlsson, Coca-Cola Beverages Sweden

Marketing in retail/ Marknadsföring i butik

Jens Nordfält, Nordic Retail College/Nordiska Detaljhandelshögskolan