Pallets Assesment Cards - 5th version, English edition

Anna Kwiatek 2013.11.08

Publication Date: 2012
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Tool
Publisher: ECR Poland
Companies involved: PKN EPAL
Author: ECR Poland

Pallets Assessment Cards - a simple tool to help the pallet’s management.

Four cards contain a compendium of knowledge on pallets:
- The features of a proper pallet (two green cards) - p. 1 contains information about the characteristics of a proper new EUR and EPAL pallets (after 31 July 201), p. 2 contains tables with pallets’ markings used before 31 July 2013;
- Allowed flaws of EUR and EPAL pallets (yellow card) - contains pictures and descriptions of acceptable damages, that do not disqualify pallets fr om further exchange;
- Unacceptable flaws of EPAL and EUR pallets (red card) - contains pictures and description of damages that disqualify pallets fr om exchange and usage.

Pallets Assessment Cards, printed as posters or brochures, should be used wh erever pallets are being exchanged – especially wh ere transport and storage operations are made. They make the assessment of legality and quality of the pallets much easier. This tool is published and recommended by ECR Poland.


  

Karty Oceny Palet wrsja 5, Październik 2013

Anna Kwiatek 2013.10.14

Publication Date: 2012
Publication Language: Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Tool
Publisher: ECR Polska
Companies involved: PKN EPAL
Author: Anna Jarzębowska-Kwiatek

Karty Oceny Palet - proste narzędzie ułatwiające gospodarkę paletową.

Cztery karty zawierają kompendium wiedzy nt. palet:
- cechy prawidłowej palety (2 karty zielone) - cz. 1 zawiera informacje o cechach prawidłowych palet EPAL i EUR po 31 lipca 2013 r., cz. 2 zawiera tabele z oznaczeniami palet sprzed 31 lipca 2013 r.;
- uszkodzenia dopuszczalne (karta żółta) - zawiera zdjęcia i opisy dopuszczalnych uszkodzeń palet, które nie dyskwalifikują palet z obiegu;
- wady niedopuszczalne (karta czerwona) - zawiera zdjęcia i opis uszkodzeń palet, które dyskwalifikują je z obiegu.

Karty Oceny Palet, wydrukowane w postaci plakatów bądź broszur, powinny służyć wszędzie tam, gdzie wymieniane są palety - w szczególności w miejscach dokonywania operacji transportowych i magazynowych. Znacznie ułatwiają ocenę legalności i jakości palet, są narzędziem rekomendowanym przez ECR, EPAL oraz POHiD.

Karty w formacie pdf umożliwiającym rozpowszechnianie dostępne są na stronie ECR Polska w zakładce "PALETY", pozycja "KARTY OCENY PALET (KOP)": http://www.ecr-all.org/poland/palety/karty-oceny-palet-kop/ . W celu uzyskania plików w rozmiarze i formacie drukarskim prosimy o kontakt z biurem ECR Polska.


  

ECR Forum for Cooperation 2013 - Strategic Sessions / ECR Poland Annual Conference

Anna Kwiatek 2013.06.27

Publication Date: 2012
Publication Language: English , Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: ECR Polska, L'Oreal, Federacja Polskich Banków Żywności, Google Polska
Author: n/a

Companies need to change their ways of making business if they want to stay on the top. The market has matured to the sustainable development and sustainability is no longer just a PR slogan.
Internet and mobile technologies are already in common use in trade, and their importance will only grow.
FMCG major corporations should expect the reduction in the supply of skilled management - every year there will be fewer university graduates, and they will be less interested in working for FMCG companies.
During the two strategic sessions the importance of cooperation between trading partners was stressed. The speakers showed the opportunities to reduce food waste and to achieve cost savings through sustainable development. Business leaders and mentors spoke about trends that will shape the FMCG market and affect the development of businesses.

__________

Firmy chcąc utrzymać się na ryku w długim okresie muszą zmienić swój sposób działania. Rynek dojrzał już do zrównoważonego rozwoju a sustainability przestało być tylko hasłem PR-owym.
Internet i technologie mobilne na dobre zagościły już w handlu, a ich znaczenie będzie rosło.
Duże korporacje FMCG muszą przygotować się na zmniejszenie podaży wykwalifikowanej kadry managerskiej – z roku na rok mniej będzie absolwentów studiów wyższych, mniejsze też będzie zainteresowanie pracą w korporacjach FMCG.
Podczas dwóch sesji strategicznych Forum Współpracy ECR Polska podkreślono znaczenie współdziałania partnerów handlowych, przedstawiono możliwości zmniejszenia marnotrawstwa żywności i osiągnięcia oszczędności poprzez zrównoważony rozwój. Liderzy i mentorzy biznesu opowiedzieli o trendach jakie kształtować będą rynek FMCG i wpłyną na rozwój biznesów.


Prelegenci / Speakers:

Jean Charles Bondy (Managing Director, L’Oreal Polska), Mateusz Boruta (Dyrektor Zarządzający, ECR Polska): ECR in Poland, 15th Anniversary… because good cooperation pays off!
Ahmed Elafifi (CEO, Coca-Cola HBC Polska): Our strategies, reflecting consumer / market changes, for sustainable growth together with our retail partners.
Marek Borowski (Prezes Zarządu, Federacja Polskich Banków Żywności): Sposoby ograniczania strat żywności i fenomen logistyczny Banków Żywności.
Jerzy Cichostępski (Co-Chairman Supply Forum, ECR Polska): Wiodące trendy polskiego rynku FMCG – wnioski z Open Space Meeting.
Jonathan Scott (Koźmiński Univercity): Profiting from Sustainability.
Michał Kramarz (Head of Retail, Google Polska): Przyszłość handlu: Jak połączyć to, co najlepsze w sklepie z tym, co najlepsze on-line.
Andrzej Kurkiewicz (Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego): Szkolnictwo Wyższe w Polsce a rynek pracy.

____________

Filmy do prezentacji Michała Kramarza, Google Polska / Films from Michał Kramarz's presentation, Google Poland:

Film 1: Mall of America, http://www.youtube.com/watch?v=2DdEjaJHRyA
Film 2: Adidas & Intel, http://www.youtube.com/watch?v=lUwL8tMHRNc
Film 3 Adidas NEO Window Shopping, http://www.youtube.com/watch?v=7ZXucLUfh0U   
Film 4: GORTZ, http://www.youtube.com/watch?v=uSn7c1uw1_A
Film 5: Burbery 121 Regent Stree, http://www.youtube.com/watch?v=CokbQWI_15U
Film 6: Take Business Inside, http://www.youtube.com/watch?v=bo9Vd-ABA8k
Film 7: Project Glass, One Day, http://www.youtube.com/watch?v=9c6W4CCU9M4


  

ECR Forum for Cooperation 2013 - Supply Chain Efficiency Breakout Session / ECR Poland Annual Conference

Anna Kwiatek 2013.06.27

Publication Date: 2012
Publication Language: English , Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Institute of Logistics and Wareousing, Carlsberg Polska, Nielsen, Lego, Sonoco, DHL
Author: n/a

Efficiency in supply chains can be increased through effective cooperation between trading partners. Six case studies in this practical sessions showed real benefits of cooperation in the consolidation of warehouse space, the introduction of barcode data bars for private label retail chain, outsourcing of non core packaging and MRO, sales forecasting to prevent Out of Stock. The new ECR Poland and the Institute of Logistics and Warehousing project was presented – common benchmarking platform that allows fair comparison of key logistics’ indicators.

__________________


Wydajność w łańcuchach dostaw zwiększyć można poprzez efektywne współdziałanie partnerów handlowych. Sześć case study w tej sesji praktycznej wykazało rzeczywiste korzyści współdziałania w zakresie konsolidacji powierzchni magazynowych, wprowadzenia kodów kreskowych data bar dla produktów marki własnej sieci handlowej, outsourcingu procesów pakowania towarów i MRO, prognozowania sprzedaży w celu zapobiegania Out of Stockom. Przedstawiony został również nowy projekt ECR i Instytutu Logistyki i Magazynowania – platforma benchmarkingowa umożliwiająca rzetelne porównanie podstawowych wskaźników logistycznych.


Prelegenci / Speakers:

Marcin Dopierała (Regionalny Dyrektor Operacyjny, Jeronimo Martins Polska), Witold Grzesik (Kierownik Działu IT ds. Operacyjnych, Aniemex): Wdrożenie kodów kreskowych GS1 DataBar w grupie produktów marki własnej sieci Biedronka.
Karolina Kolińska (Kierownik Projektu, Instytut Logistyki i Magazynowania), Dariusz Krasoń (Manager ds. Logistyki, Carlsberg Polska): Powszechny barometr logistyczny - platforma benchmarkingowa ECR i Instytutu Logistyki i Magazynowania.
Jarosław Bogusz (Global Account Manager, Nielsen Italy): Dostępność towaru w sieci (On Shelf Availability). Jak ograniczać Out of Stocki w celu zwiększenia sprzedaży? Przykłady z case studies.
Chris Hill (European Business Development Director, Sonoco Packaging Services): Full full Service: outsourcing non core packing activities – the LEGO experience.
François Mir (Directeur Supply Chain Organisation et Systemes, Carrefour Polska), Katarzyna Piątkowska (National Logistics Manager, Coca-Cola HBC Polska), Guilhem Vicaire (Poland Operations Director, FM Polska): The triple Win Model. How to optimize the supply chain from factory to consumer's basket.
Andrew Edwards (VP Business Development, DHL Supply Chain): MRO (Maintenance, repair, and operations) – why should you care? The unknown value.


  

ECR Forum for Cooperation 2013 - New Commerce Development Breakout Session / ECR Poland Annual Conference

Anna Kwiatek 2013.06.27

Publication Date: 2012
Publication Language: English , Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Krajowy Integrator Płatności, PayU, Digital Foodie, Danone, Comarch, We like CAPS!, Unilever, eStore Media, Nutricia
Author: n/a

Mobile technologies are increasingly used to support sales, promotions, payments. FMCG sales not only moved from stores into the Internet, but also into mobile phones. This session consisted of six presentations demonstrating that both manufacturers and retailers need to start thinking about their businesses in terms of mobility. On the example of the Finnish foodie.fm application and the Polish przepisy.pl, the effectiveness of multi-channel activities to acquire and sustain customers was proven. In this session we talked also about the safety of Internet payments, and the strong need of cooperation between manufacturers and trade in the field of B2C data quality in online sales.

____________

Technologie mobilne stanowią coraz częściej wykorzystywane narzędzie wsparcia sprzedaży, promocji, realizacji płatności. Sprzedaż FMCG już nie tylko przenosi się ze sklepów do Internetu, ale również do telefonów komórkowych. W tej sesji pokazano 6 prezentacji, które udowodniły, że producenci i detaliści muszą zacząć myśleć o swoich biznesach  w kategoriach mobilnych. Na przykładzie fińskiej aplikacji foodie.fm czy polskiej przepisy.pl udowodniono skuteczność wielokanałowego dotarcia do klienta. Było też o bezpieczeństwie płatności internetowych, konieczności współpracy producentów i handlu w zakresie jakości danych B2C w sprzedaży on-line.


Prelegenci / Speakers:
Michał Paluszczak (Kierownik ds. Sprzedaży, Krajowy Integrator Płatności S.A.): FMCG w mobile – proces, płatności i dostawa na przykładzie sieci delikatesów Piotr i Paweł i aplikacji RockPay.
Adam Węgrowski (Anti Fraud and Risk Manager, PayU): Bezpiecznie i szybko – czy to się w ogóle da pogodzić? Ryzyka i zalety płatności mobilnych.
Kalle Koutajoki (CEO, Co-founder, Digital Foodie): Seamless omni-channel experience, grocery shopping on mobile. Foodie.fm.
Michał Małaczek (Koordynator IS, Danone), Bartłomiej Wójtowicz (Comarch EDI Product Manager, Comarch): e-Komunikacja w kanale tradycyjnym. Czy to możliwe?  
Arek Urban (Head of Mobile, We like CAPS!/Kalicińscy.com): Portal między światami - jak skutecznie łączyć digital z punktem sprzedaży. Technologia recognize.im i aplikacja przepisy.pl. (Case study Unilever Polska).
Bartosz Kiełbiński (Dyrektor Zarządzający, eStoreMedia), Daniel Rogiński (Kierownik E-commerce, Nutricia): eCommerce to Medium.


  

ECR Forum for Cooperation 2013 - Legal Workshop / ECR Poland Annual Conference

Anna Kwiatek 2013.06.27

Publication Date: 2012
Publication Language: Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: BCKS
Author: n/a

WARSZTAT PRAWNY: Prawne aspekty partnerstwa w łańcuchu dostaw.

Współdzielenie łańcucha dostaw (ang. shared supply chains) otwiera przed przedsiębiorcami szereg oczywistych korzyści, takich jak zmniejszenie kosztów i redukcja wzajemnego ryzyka. Celem warsztatu było zaprezentowanie podstawowych prawnych aspektów tej formy organizacji ciągów logistycznych, w szczególności ukazanie ewentualnych zagrożeń w zakresie zachowania poufności i tajemnicy handlowej przedsiębiorstw.

Prowadzący:  
Piotr Michałowski, Piotr Szwechłowicz (Aplikanci Radcowscy, Bobiński Ciepierski Kirchner Schwartz Adwokacka Spółka Partnerska)


  


Posts 1 - 6 of 661
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last | All